ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 พฤศิจากยน 2565 ทาง Facebook LIVE

กิจกรรมเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ…

อ่านเพิ่มเติม

CEO Vision “บทบาทของรัสเซียในเศรษฐกิจการเมืองโลก” 15 ธันวาคม 65 โดย เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจ “CEO Vision” ในหัวข้อ “บ…

อ่านเพิ่มเติม

Update! โครงการ Reskill & Upskill “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง” เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪💪&#x1f4…

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส 64 – 68 หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (2564) และ หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2564)

ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิส…

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ในหัวข้อ “216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร” วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ในโครงการ Reskill & Upskill เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และ 2564 ในธีม “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง”

ขอเชิญพบกับกิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪&#x1…

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ ว…

อ่านเพิ่มเติม