ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

ประวัติความเป็นมา

          รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น เดิมเป็นเพียงหมวดวิชาหนึ่งของสาขาสังคมศาสตร์ ต่อมาเมื่อวิชาสังคมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเป็นคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์จึงได้รับการก่อตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.นิพนธ์ คันธเสวี และคณาจารย์ในสมัยนั้น โดยมีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร ให้ออกไปทำงานการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับกระแสความเป็นประชาธิปไตยพุ่งสูงขึ้นมาก ในช่วงเวลา วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั่นคือบริบทของการก่อตั้งภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์

  • สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้สังคม

พันธกิจ

  • การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของสังคม

เป้าหมาย

  • ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม รวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น
  • ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และมีงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
  • พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
SINGHAKHEAW

SINGHAKHEAW LOGO

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้สัญลักษณ์ สิงห์เขียว เป็นตราสัญลักษณ์ของภาควิชา ซึ่งแทนความหมายของนักรัฐศาสตร์ ล้อมรอบด้วยลายรวงข้าวปรียบความหมายเฉกเช่นประชาชน อันเป็นการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างนิสิตและประชาชน ส่วนสีเขียวในตราสัญลักษณ์คือสีประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสิงห์เขียว

KU OFFICIAL LOGO

ตราสัญลักษณ์ทางการ

KU

ENGLISH VERSION

KU1-2

THAI VERSION

ตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อมหาวิทยาลัย

KU5-1

ENGLISH VERSION

KU5

THAI VERSION

KU OFFICIAL SUB-LOGO

ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ

KU11-3

ENGLISH VERSION

KU11-1

THAI VERSION

KU4

ENGLISH VERSION

KU4-1

THAI VERSION

KU8

ENGLISH VERSION

KU8-1

THAI VERSION

KU11-4

ENGLISH VERSION

KU11-2

THAI VERSION

FACULTY WITH LOGO

ตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อคณะ

LOGO SOC N KU SET1-1

ENGLISH VERSION

LOGO SOC N KU SET1

THAI VERSION

FACULTY

ตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อคณะ

LOGO SOC N KU SET1-5

ENGLISH VERSION

LOGO SOC N KU SET1-6

THAI VERSION

FACULTY & DEPARTMENTS

ตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อคณะ ภาควิชา

LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

ENGLISH VERSION

LOGO SOC DEPT POL-PA KU

THAI VERSION

FACULTY WITH SUB-LOGO

ตราสัญลักษณ์รองพร้อมชื่อคณะ

LOGO SOC N KU SET1-3

ENGLISH VERSION

LOGO SOC N KU SET1-2

THAI VERSION

FACULTY

ตราสัญลักษณ์รองพร้อมชื่อคณะ ประกอบไปด้วย ตราสัญลักษณ์เเละตัวหนังสือ ชื่อคณะ เป็นองค์ประกอบ

LOGO SOC KU1

ENGLISH VERSION

LOGO SOC KU

THAI VERSION

FACULTY & DEPARTMENTS

ตราสัญลักษณ์รองพร้อมชื่อคณะ ภาควิชา ประกอบไปด้วย ตราสัญลักษณ์เเละตัวหนังสือ ชื่อคณะ
เเละภาควิชาเป็นองค์ประกอบ

LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

ENGLISH VERSION

LOGO SOC DEPT POL-PA KU

THAI VERSION

LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th