ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

timeline_20191021_141252

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

หัวหน้าภาควิชา
lalita_20191021_141254

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา
นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

รองหัวหน้าภาควิชา
dao_20191021_141305

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพ คล้ายทับทิม

รองหัวหน้าภาควิชา
goiinc_20191021_141310

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์

รองหัวหน้าภาควิชา
pirada_20191021_141303

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

รองหัวหน้าภาควิชา
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th