คณาจารย์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

แขนงวิชาการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่น

timeline_20191021_141252

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

wanlop427890

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

sattrarin_20191021_141309

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตรินทร์ ตันสุน

ladawan_20191021_141257

อาจารย์ ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ

S__37224801

อาจารย์ ดร.ปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

dao_20191021_141305

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพ คล้ายทับทิม

nathawee_20191021_141304

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

pailin427889

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย

varis_20191021_141300

อาจารย์ วริศรา อิ่มพิทักษ์

เอกลักษณ์ ไชยภูมี รูปอาจารย์

อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี

แขนงวิชาการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย

lalita_20191021_141254

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

bank_20191021_141308

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

prem_20191021_141258

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล

sureeshine_20191021_141311

อาจารย์ ดร.สุรีย์ฉาย พลวัน

273402

อาจารย์ ดร.นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

goiinc_20191021_141310

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์

pirada_20191021_141303

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

joy_20191021_141302

อาจารย์ ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์

amy_20191021_141259

อาจารย์ ดร.กณิกนันต์ แสงมหาชัย

bowky_20191021_141256

อาจารย์ ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์

noteAirBrush_20210519163028

อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ คนบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

20

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

19

รองศาสตราจารย์ จตุพร บานชื่น

LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th