ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ศึกษาเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับการบริหารในภาครัฐทั้งหมด กล่าวคือ ทั้งระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีหลายวิชา เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์การ การบริหารงานคลังและงบประมาณ การวางแผนและบริหารโครงการ การวางแผนกำลังคน พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ เทคโนโลยีทางการบริหารนโยบายสาธารณะ และการบริหารรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

การประกอบอาชีพ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ

1) ในภาครัฐบาล สามารถทำงานได้ทุกกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรม แต่ที่ตรงกับสาขาวิชามากที่สุด ได้แก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมตำรวจ กระทรวงแรงงาน รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และเทศบาล

2) ในภาคเอกชน สามารถทำงานในฝ่ายบริหาร งานบุคคลได้ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หรือบริษัทต่าง ๆ

3) ในภาครัฐวิสาหกิจ สามารถทำได้ทุกรัฐวิสาหกิจ เช่น ปตท. การบินไทย ททท. และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ

การศึกษาต่อ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได้ 2 ลักษณะ คือ

1) ศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในประเทศสามารถศึกษาต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น

2) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ เช่น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นต้น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th