ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

นางกัญญาณัฏฐ์ จุลาเกตุโพธิชัย

นางสาวณัฏฐพิชา วงษ์สุวรรณ์

นางสาวปวีณา หวังแก้ว

นางสาวธานี สุวรรณไตรย์

นางสาวเกศกาญจน์ สุทธวงค์

นางสาวชฎาพร เทาสิงห์

LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th