ชุมนุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION CLUB, THE SOCIAL SCIENCES STUDENTS CLUB, KASETSART UNIVERSITY.

POLSCI CLUB KU LOGO-3

          ชุมนุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงานนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยสังกัดสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ประธานชุมนุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มาจากการเลือกตั้งของนิสิตปัจจุบัน สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทุกชั้นปี โดยผู้สมัครจะเป็นนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยดำรงตำแหน่งในปีการศึกษาถัดไป (เมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีการศึกษา

POLSCI CLUB KU LOGO-2
POLSCI CLUB KU LOGO-1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2560

          หมวด 1 บททั่วไป

          ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้

          “ชุมนุม” หมายความว่า หน่วยงานนิสิตที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม โดยสังกัดสโมสรนิสิตในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KUPLS LOGO CRS N-1

KUPLS

          K-Knowledge : รอบรู้วิชาการ

          U-Unity : สืบสานสามัคคี

          P-Participation : เน้นการมีส่วนร่วม

          L-Leadership : ตื่นตัวความเป็นผู้นำ

          S-Social : พร้อมทำเพื่อสังคม

FOLLOW US !

LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th