ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์

YOUTH POLITICS SCIENCE CAMP

PRESENTED BY POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION CLUB, THE SOCIAL SCIENCES STUDENTS CLUB, KASETSART UNIVERSITY.
ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์
ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์-8

          เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน การศึกษาเป็นด้านหนึ่งที่มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างมาก เพราะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตน หากได้รับข้อมูลและการแนะแนวที่ดีก็จะส่งผลให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แนวทางการตัดสินใจเข้าเรียนในสาขาวิชาที่เป็นความสนใจและความต้องอย่างเหมาะสม

          ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ศาสตร์ ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นเวลากว่า 40 ปี มีผลงานทางด้านวิชาการที่ได้เกิดจากรังสรรค์ความคิดและผลิตขึ้นมาโดยนิสิตและอาจารย์ประจำของภาควิชา ฯ ซึ่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวล้วนแต่เป็นผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา และปัจจุบันภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขยายจำนวนการรับนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพิ่มมากขึ้นทุกปี ประกอบกับในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน ได้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆที่ส่งผลกระทบทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร และอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นสิ่งที่นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวข้องโดยตรงกับศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครอง ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันได้

          ด้วยเหตุนี้ ชุมนุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ตระหนักเห็นความสำคัญในฐานะนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เป็นปัญญาชนและกระบอกเสียงของประชาชนทั่วไปที่มีคุณภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ค่ายยุวชนคนรัฐศาสตร์” เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวเตรียมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการสอดแทรกความรู้ ข้อคิด และคุณธรรม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อไป ตลอดจนเป็นการเสนอผลงานทางด้านวิชาการต่าง ๆ ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในการนำความรู้ความสามารถจากการโครงการไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป รวมถึงอนาคตของนักเรียนผู้สนใจในรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นว่าที่นิสิตรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพ นำพาประเทศชาติไปสู่ความวัฒนาถาวรสืบไป

จำนวนครั้งที่จัด

ครั้งที่ 1

ตอน เปิดถ้ำสิงห์เขียว เที่ยวทุ่งบางเขน

วันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งที่ 2

ตอน เปิดถ้ำสิงห์เขียว เที่ยวทุ่งบางเขน

วันที่ 16-19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งที่ 3

ตอน เปิดถ้ำสิงห์เขียว เที่ยวทุ่งบางเขน

วันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งที่ 4

ตอน เปิดถ้ำสิงห์เขียว เที่ยวทุ่งบางเขน

วันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ. 2559

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งที่ 5

ตอน เปิดถ้ำสิงห์เขียว เที่ยวทุ่งบางเขน

วันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2560

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งที่ 6

ตอน RAGNAROK

วันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งที่ 7

ตอน WONDERS of the WORLD

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งที่ 8

ตอน สภาโจ๊ก

วันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

FOLLOW US!