กิจกรรมเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 พฤศิจากยน 2565 ทาง Facebook LIVE

กิจกรรมเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 พฤศิจากยน 2565 ทาง Facebook LIVE

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อยังภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เข้าร่วมงานเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทาง Facebook LIVE วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. www.facebook.com/kusocialsciences

สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/ABpyBHXzvxB3CPhB9
ซึ่งจะได้รับของที่ระลึกน่ารัก พร้อมร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย

ในงานพบกับการแนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่น, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, การบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย และรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) จากคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ และข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สามารถ download ได้ทาง
http://bit.ly/3DO7Zun

ข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถ download ได้ทาง
https://polsci.soc.ku.ac.th/?page_id=149

ทิ้งข้อความไว้