แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิมยมอันดับ 1 และ 2 มาร่วมตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ซึ่งจัดทำขึ้นโดย คณะกรรมการจัดงานโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
 
จัดในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของการจัดโครงการ
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการนี้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ทิ้งข้อความไว้