ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และรับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2562

📢ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และรับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562
เวลา 07:45 – 12:30 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

⚠️แต่งกายชุดนิสิตพิธีการ⚠️

📍ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานได้ที่ https://student.ku.ac.th/glorification/

🛑ภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 24:00 น.🛑

⚠️หากไม่ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานภายในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมงาน⚠️

ทิ้งข้อความไว้